محصولات/پارتیشن اداری/ پارتیشن بلند (ارتفاع 240+)

ابعاد: L – … W10 … H240