میزتحریر

محصولات/ مبلمان اداری/ میزتحریر

میزتحریر T1

ابعاد: L100 … W55 … H75

جهت مشاهده عکسهای بیشتر کلیک نمایید

میزتحریر T2

ابعاد: L110 … W50 … H75

جهت مشاهده عکسهای بیشتر کلیک نمایید

میزتحریر T3

ابعاد: L100 … W55 … H75

جهت مشاهده عکسهای بیشتر کلیک نمایید

میزتحریر T4

ابعاد: L120 … W90 … H75

جهت مشاهده عکسهای بیشتر کلیک نمایید

میزتحریر T7

ابعاد: L110 … W55 … H85

جهت مشاهده عکسهای بیشتر کلیک نمایید

میزتحریر T8

ابعاد: L130 … W58 … H140

جهت مشاهده عکسهای بیشتر کلیک نمایید

محصولات/ مبلمان اداری/ میزتحریر