صندلی اداری

محصولات/ صندلی اداری

صندلی اداری فضاآرا شامل: صندلی مدیریتی، صندلی کارشناسی، صندلی کنفرانسی، صندلی کارمندی و نیم ست اداری می باشد.
لزوم استفاده از مواد اولیه مرغوب سرلوحه کار این مجموعه می باشد.

صندلی مدیریتی

صندلی کارشناسی

صندلی کنفرانسی

صندلی کارمندی

نیم ست اداری

محصولات/ صندلی اداری